കോസ്മെറ്റിക്ക് സർജറി നിത്യയൗവനത്തിലേക്കുള്ള മാർഗമോ?

plastic surgery
Posted on : Jan 30, 2023

Share

മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായ കാലം മുതലെ തുടങ്ങിയതാണ് സൗന്ദര്യവും നിത്യയൗവ്വനവും സ്വപ്നം കണ്ടുള്ള നമ്മുടെ യാത്ര. ബി.സി അറുന്നൂറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ശസ്ത്രക്രിയാ വിദഗ്ധൻ സുശ്രുത മുതലിങ്ങോട്ടുള്ളവർ അതിനുവേണ്ടി ചികിത്സാസമ്പ്രദായങ്ങൾ പലതും പരീക്ഷിച്ചു. അവയുടെയെല്ലാം ആധുനിക രൂപമായ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി എന്ന ആശയത്തിലേക്കാണ് ലോകം ഇന്നെത്തി നിൽക്കുന്നത്.

പക്ഷെ ശരീരസൗന്ദര്യം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുപാധി മാത്രമല്ല പ്ലാസ്റ്റിക്ക്  സർജറി. ജീവൻരക്ഷാ സാധ്യതകൾ ഉൾപ്പെടെ, അത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ അനന്തമാണ്. സൗന്ദര്യം വർധിപ്പിക്കാനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയുടെ ഉപവിഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ കോസ്മെറ്റിക്ക് സർജറി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പലരും ഇവ രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്.

എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി?

രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുക എന്നർത്ഥമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കോസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിൽ നിന്നാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി എന്ന പദം ഉണ്ടായത്. ന്യൂസിലണ്ടിൽ ജനിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് കുടിയേറിയ സർ ഹാരോൾഡ്‌ ഗില്ലീസ് ആണ് ആധുനിക പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയുടെ പിതാവ്. പക്ഷെ ക്രിസ്തുവിന് മുൻപ് അറുന്നൂറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യൻ ഋഷിവര്യൻ സുശ്രുത കണ്ടെത്തിയ പല രീതികളും ഇപ്പോഴും പിന്തുടരുന്നു.

എല്ലാ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയും കോസ്മെറ്റിക്ക് സർജറിയല്ല. അറ്റുപോയ കൈകാലുകൾ തുന്നിച്ചേർക്കാനും കഴുത്തിലെയും തലയിലെയും ക്യാൻസറുകൾ നീക്കാനും പൊള്ളൽ ഭേദമാക്കാനും മുച്ചുണ്ട് ശരിയാക്കാനുമെല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഒരനുഗ്രഹമാണ്. കോസ്‌മെറ്റിക് സർജറി പ്രധാനമായും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ്‌ ഇപ്പോൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത്. ആദ്യത്തേത്, ശരീരത്തിൽ പ്രായാധിക്യം കാരണമുണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ മാറ്റാനാണ്. രണ്ടാമത്തേത് ജന്മനാ ഉണ്ടാകുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അപകടങ്ങൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്നതോ ആയ വൈകല്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുമാണ്.

ഏത് ശസ്ത്രക്രിയ കഴിയുമ്പോഴും അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മുറിപ്പാടുകൾ അവശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ചെയ്യുമ്പോഴും മുറിപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്ന വസ്തുത പലർക്കും അറിയില്ല. ആ പാടുകൾ പരമാവധി കുറയ്ക്കുകയും മറച്ചുവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലാണ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സർജന്റെ വൈദഗ്ധ്യം.അഥവാ മുറിപ്പാടുകൾ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അഭംഗി പരമാവധി കുറച്ച്, കാഴ്ച്ചയിൽ സ്വാഭാവികത കൊണ്ടുവരാനായിരിക്കും അവർ ശ്രമിക്കുക.

https://www.malayalamexpress.in/archives/2904130/

One Aster

Personalized Medical Assistant for all your healthcare needs.
Book instant appointment, pay securely, eConsult with our doctors and save all your health records at one place are some of the benefits of OneAster App. It is everything you need, to manage your family Health.

barcode

Scan QR Code To Download

* Registration available only for valid Indian mobile number