കുട്ടികളിലെ കരൾ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് - ഡോ. ജുബിൻ കമാർ

by Dr. Jubin Kamar

Posted on : May 19, 2023

Share

കുട്ടികളിലെ കരൾ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആസ്റ്റർ മിംസിലെ, ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജി വിഭാഗം, സീനിയർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോ. ജുബിൻ കമാർ സംസാരിക്കുന്നു - മീഡിയവൺ ടിവി