തല മുതൽ കാല്പാദം വരെ എവിടെയും; എല്ലാ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയും കോസ്മെറ്റിക്ക് സർജറിയല്ല.

by Dr. Krishna Kumar KS

ശരീരസൗന്ദര്യം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുപാധി മാത്രമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്ക് സർജറി എന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ, ജീവൻരക്ഷാ സാധ്യതകൾ ഉൾപ്പെടെ, അത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ അനന്തമാണ്. സൗന്ദര്യം വർധിപ്പിക്കാനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയുടെ ഉപവിഭാഗത്തെയാണ് കോസ്മെറ്റിക് സർജറി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പലരും ഇവ രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്.

എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി?

രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുക എന്നർത്ഥമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കോസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിൽനിന്നാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി എന്ന പദം ഉണ്ടായത്. ന്യൂസിലൻഡിൽ ജനിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് കുടിയേറിയ സർ ഹാരോൾഡ്‌ ഗില്ലീസ് ആണ് ആധുനിക പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയുടെ പിതാവ്.എല്ലാ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയും കോസ്മെറ്റിക്ക് സർജറിയല്ല. അറ്റുപോയ കൈകാലുകൾ തുന്നിച്ചേർക്കാനും കഴുത്തിലെയും ക്യാൻസറുകൾ നീക്കാനും പൊള്ളൽ ഭേദമാക്കാനും മുച്ചുണ്ട് ശരിയാക്കാനുമെല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഒരനുഗ്രഹമാണ്.കോസ്‌മെറ്റിക് സർജറി പ്രധാനമായും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ്‌ ഇപ്പോൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത്. ആദ്യത്തേത്, ശരീരത്തിൽ പ്രായാധിക്യം കാരണമുണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ മാറ്റാനാണ്.രണ്ടാമത്തേത് ജന്മനാ ഉണ്ടാകുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അപകടങ്ങൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്നതോ ആയ വൈകല്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുമാണ്. 

https://www.mathrubhumi.com/health/features/difference-between-plastic-surgery-and-cosmetic-surgery-1.8240911

One Aster

Personalized Medical Assistant for all your healthcare needs.
Book instant appointment, pay securely, eConsult with our doctors and save all your health records at one place are some of the benefits of OneAster App. It is everything you need, to manage your family Health.

barcode

Scan QR Code To Download

* Registration available only for valid Indian mobile number