മസ്തിഷ്ക രോഗത്തിൽനിന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ വന്ന അനുഭവും, ആസ്റ്റർ മിംസിൽ നിന്ന അവർ ലഭിച്ച സേവനത്തെക്കുറിച്ചും രോഹിതിന്റെ സഹോദരൻ രഘുവേന്ദ്ര പങ്കുവെയ്ക്കുന്നു.

In this video Mr. Rohit's brother Mr. Raghuvendra shares the experience of his brother coming back to life from brain disease and about the services he received from Aster MIMS Calicut.

One Aster

Personalized Medical Assistant for all your healthcare needs.
Book instant appointment, pay securely, eConsult with our doctors and save all your health records at one place are some of the benefits of OneAster App. It is everything you need, to manage your family Health.

barcode

Scan QR Code To Download

* Registration available only for valid Indian mobile number