ആസ്റ്റർ മിംസ് കാലിക്കറ്റ് 50 കോർണിയ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ് വിജയകരമായി പൂർത്തികരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയില്‍ 68 ലക്ഷത്തോളം പേര്‍ നേത്രപടല സംബന്ധമായ രോഗങ്ങള്‍ മൂലം ഒരു കണ്ണിനെങ്കിലും കാഴ്ചനഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. പത്ത് ലക്ഷത്തോളം പേര്‍ക്ക് ഇരു കണ്ണുകള്‍ക്കും കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുന്നത് മൂലം അന്ധതയുണ്ടാകുന്നു. ഇന്ത്യയില്‍ അമ്പത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരിലെ അന്ധതയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണം നേത്രപടലാന്ധതയാണ്.കോഴിക്കോട് ആസ്റ്റർ മിംസിൽ ഐ കളക്ഷൻ സെന്റർ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നു. നേത്രസംബന്ധമായ എല്ലാ ചികിത്സകളും, പ്രഗത്ഭരായ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനവും ലഭ്യമാണ്.

 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം : 9061336663 / 04957192017

One Aster

Personalized Medical Assistant for all your healthcare needs.
Book instant appointment, pay securely, eConsult with our doctors and save all your health records at one place are some of the benefits of OneAster App. It is everything you need, to manage your family Health.

barcode

Scan QR Code To Download

* Registration available only for valid Indian mobile number