വെനാസീൽ ചികിത്സയുടെ ശ്രീ | വെരിക്കോസ് വെയിനിനുള്ള നൂതന ചികിത്സ

വെരിക്കോസ് വെയിനിനുള്ള നൂതന ചികിത്സയായ വെനാസീലിനെ കുറിച്ച് പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നും വന്ന ശ്രീജിത്ത് പറയുന്നത് കേൾക്കാതെ പോകരുത്.

Listen to what Mr. Sreejith from Pathanamthitta has to say about his varicose veins treatment through Venaseal an innovative treatment method at Aster MIMS Kottakkal

For more information : +91 9656 530 003

One Aster

Personalized Medical Assistant for all your healthcare needs.
Book instant appointment, pay securely, eConsult with our doctors and save all your health records at one place are some of the benefits of OneAster App. It is everything you need, to manage your family Health.

barcode

Scan QR Code To Download

* Registration available only for valid Indian mobile number