ഗർഭാശയ മുഴകൾ ശസ്ത്രക്രിയ ഇല്ലാതെ നീക്കം ചെയ്യുന്ന ചികിത്സ, കാർത്തിക ഇടുക്കി അനുഭവം പങ്കുവെക്കുന്നു.

Mrs. Karthika Idukki shares her experience of removing uterine tumors without surgery.

To inquire about this treatment call : +919656530003  or  +919656000737

One Aster

Personalized Medical Assistant for all your healthcare needs.
Book instant appointment, pay securely, eConsult with our doctors and save all your health records at one place are some of the benefits of OneAster App. It is everything you need, to manage your family Health.

barcode

Scan QR Code To Download

* Registration available only for valid Indian mobile number