നടുവേദനക്കുള്ള നൂതന ചികിത്സയായ പെൽഡ് ശസ്ത്രക്രിയയെപ്പറ്റി സൈനബ പയ്യോളി തന്റെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നു നടുവേദന ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് സുഖപ്പെടുത്താം | Disc Problem Malayalam Health Tips https://www.youtube.com/watch?v=y0vmA... നടുവേദന മാറാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പ മാർഗം | Back Pain Treatment in Malayalam Health Tips https://www.youtube.com/watch?v=VL-dt... For more information and booking : 9656000629

One Aster

Personalized Medical Assistant for all your healthcare needs.
Book instant appointment, pay securely, eConsult with our doctors and save all your health records at one place are some of the benefits of OneAster App. It is everything you need, to manage your family Health.

barcode

Scan QR Code To Download

* Registration available only for valid Indian mobile number