നടുവേദന മണിക്കൂറുകൾക്കകം ചികിൽസിച്ചു മാറ്റിയ അനുഭവം, PELD (Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy).

നടുവേദന കാരണം കിടപ്പിലായ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞു മണിക്കൂറുകൾക്കകം പൂർണ്ണ സുഖപ്രാപ്തി നേടിയ അനുഭവം പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി ഡോണ എബി വിവരിക്കുന്നു...

ഈ ശസ്ത്രക്രിയ കുറിച്ച്  കൂടുതൽ അറിയുവാൻ വിളിക്കൂ: +919656000629

 

Donna AB, a resident of Pathanamthitta, recounts her experience of being bedridden due to back pain and recovering within hours of the PELD Procedure.

To know more call us: +919656000629

One Aster

Personalized Medical Assistant for all your healthcare needs.
Book instant appointment, pay securely, eConsult with our doctors and save all your health records at one place are some of the benefits of OneAster App. It is everything you need, to manage your family Health.

barcode

Scan QR Code To Download

* Registration available only for valid Indian mobile number