വെരികോസ് വെയ്ൻ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ സുഖപ്പെടുത്താം പുതിയ ചികിത്സാ രീതി Varicose Vein Treatment

വെരികോസ് വെയ്ൻ  മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ സുഖപ്പെടുത്താവുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചികിത്സാ രീതി  Cyanoacrylate Glue Treatment 

ഈ ചികിത്സയുടെ പ്രത്യേകതകൾ

 • സർജറി ആവശ്യമില്ല.
 • വേദന തീരെ കുറവ്
 • രക്തസ്രാവം തീരെ കുറവ്
 • തുന്നലോ മുറിപ്പാടുകളോ ഇല്ല
 • അനസ്തേഷ്യയുടെ ആവശ്യമില്ല
 • ആശുപത്രി വാസം ആവശ്യമില്ല

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക: +91 81370 00709

 

Varicose Vein can be cured within hours New treatment method Varicose Vein Treatment

Cyanoacrylate Glue Treatment is the newest treatment method that can heal varicose veins within hours

Features of this treatment

 • No surgery required.
 • Very little pain
 • Bleeding is minimal
 • No stitches or incisions
 • No need for anesthesia
 • No hospital stay required

For more information call: +91 81370 00709

One Aster

Personalized Medical Assistant for all your healthcare needs.
Book instant appointment, pay securely, eConsult with our doctors and save all your health records at one place are some of the benefits of OneAster App. It is everything you need, to manage your family Health.

barcode

Scan QR Code To Download

* Registration available only for valid Indian mobile number