വർഷങ്ങളായുള്ള മൂത്രതടസ്സം മാറ്റിയെടുത്ത അനുഭവം പങ്ക്‌വെക്കുന്നു അബ്ദു റഹീം, അബു, അബ്ദുല്ല എന്നിവർ

മൂത്രതടസ്സം സർജറി ഇല്ലാതേ ഏറ്റവും പുതിയ ചികിത്സയായ Prostate Artery Embolization ലൂടെ. മാറ്റിയെടുത്ത അനുഭവം പങ്ക്‌വെക്കുന്നു അബ്ദു റഹീം, അബു, അബ്ദുല്ല എന്നിവർ.

മൂത്രമൊഴിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, മൂത്ര തടസ്സം, മൂത്രം ഉറ്റി ഉറ്റി പോവുക, മൂത്രം പിടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, മൂത്രപ്പഴുപ്പ് തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങൾ സുഖപ്പടുത്താം സർജറി ഇല്ലാതേ ഏറ്റവും പുതിയ ചികിത്സയായ Prostate Artery Embolization ലൂടെ.

ഈ ചികിത്സയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വിളിക്കൂ : +91 9656 000 737, +91 9656 530 003

Abdu Rahim, Abu and Abdullah share their experience post the Prostate Artery Embolization, the latest treatment for urinary obstruction without surgery.

Difficulty urinating, urinary obstruction, urinary incontinence, urinary retention, urinary incontinence can be cured without surgery through the latest treatment, Prostate Artery Embolization.

To know more about this treatment call : +91 9656 000 737, +91 9656 530 003

One Aster

Personalized Medical Assistant for all your healthcare needs.
Book instant appointment, pay securely, eConsult with our doctors and save all your health records at one place are some of the benefits of OneAster App. It is everything you need, to manage your family Health.

barcode

Scan QR Code To Download

* Registration available only for valid Indian mobile number