ആസ്റ്ററിൽ പുതുതായി ആരംഭിച്ച Knee Replacement റോബോട്ടിക് സർജറിയെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ?

by Dr. Vijaya Mohan S

ആസ്റ്ററിൽ, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന Knee Replacement Robotic Surgeryയെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു Dr. Vijaya Mohan S
Senior Consultant - Arthroscopic, Joint Replacement, and Robotic Surgeon.


To know more click the link: http://bit.ly/3WDfQ3K